මධ්‍යස්ථාන පුවත්
 
English (UK)TamilSriLanka

නැණසල මධ්‍යස්ථාන පුවත්

ප්‍රවර්ගය සෙවුම්පද
* සෙවුම්පද සඳහා පුවත් මාතෘකාවෙන් කොටසක් භාවිතා කල හැකිය
# මධ්‍යස්ථාන නම පුවත් මාතෘකාව
1 Sooriyawewa Nenasala ‘Nenasala’ operator wins Global Telecenter Award in Spain
2 Ambela Viharaya - Watapuluwa නැණසල මධ්‍යස්ථානවලට ජාතික වැඩපිලිවෙලක්
3 Sri Nigrodarama Viharaya - Theldeniya ICTA and Intel take digital literacy to the grassroots 50 Nenasala operators trained under Intel® Easy Steps program
4 Balangoda Nenasala නැණසල ප්‍රණාම ස්වර්ණ සම්මාන ප්‍රදානය උත්කර්ෂවත් ලෙසින් පැවැත්වේ
5 Facilitating an IT knowledge revolution
  • 1
දැන්වීම් :

User Login

මධ්‍යස්ථාන සෙවීම