නැණසල පුවත්
 
English (UK)TamilSriLanka

அறிவகங்கள் சனாதிபதியின் உயர் மனப்பான்மைக்கு அத்தாட்சி: அமைச்சர் சியம்பலாபிட்டிய

சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் அறிவுரையின் கீழ் வட மாகாணத்தில் 41 புதிய "நெனசல" அறிவகங்களை அதாவது கிராமப்புற தொலைத்தொடர்புமையங்களை நிறுவுவதற்கு இலங்கைத் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் (ICTA) நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதற்காக "ICTA" தகுதியுள்ள சமூகம் சார்ந்த அமைப்புகளிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரியிருந்தது. இதன்படி 41 அமைப்புகள் அறிவகங்களை நிறுவுவதற்காகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டன. இவை குறிப்பிட்ட அமைப்புகளின் பொறுப்பில் "ICTA" வின் மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுபவையாகும். 

දකුණේ පහසුකම් උතුරටත්

යාපනය දිස්ත්‍රික්ක‍යේ නව නැණසල මධ්‍යස්ථාන 21 ක් විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නොබෝදා විවෘත කෙරිණි.

උතුරු පළාත් ජනතාව‍ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පහසුකම් ඉහළ නැංවීම මෙහි අරමුණ බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පවසයි.

Nenasalas prove President wants all to benefit from ICT: Minister Siyambalapitiya

Telecommunication and Information Technology Minister Ranjith Siyambalapitiya says that President Mahinda Rajapaksa is very keen that the benefits of ICT accrue to all. The Minister said so while inaugurating 21 new Nenasalas in the North recently.

Speaking further on the occasion the Minister emphasised: the President wishes that every child develops his /her talents to the utmost. The Nenasalas set up island-wide including the 21 set up in the North are an eloquent proof of this. “Every child irrespective of his place of birth, language spoken, religion practised or any other such factor, is very precious to the President”, the Minister added.

දැන්වීම් :

මධ්‍යස්ථාන සෙවීම