2016 /2017 අධ්‍යනය වර්ශය සඳහා සිසුන් ඇතුලත් කරගැනිම සඳහා online ඉල්ලුම් පත් යොමුකිරිම
 
SinhalaSriLankaTamilSriLanka
  • 1
  • 2

2016 /2017 අධ්‍යනය වර්ශය සඳහා සිසුන් ඇතුලත් කරගැනිම සඳහා online ඉල්ලුම් පත් යොමුකිරිම

2016 /2017 අධ්‍යනය වර්ශය සඳහා සිසුන් ඇතුලත් කරගැනිම සඳහා online ඉල්ලුම් පත් යොමුකිරිම. දිස්ත්‍රික් වශයෙවන් තෝරාගෙන ඇති නැණසල මධ්‍යස්ථාන එම නැණසල මධ්‍යස්ථානයන් සඳහා ලබාදි ඇති අංකනයන් පහත URL LINK මත ක්ලික් කර වේ.. 

 ක්ලික් කර භාගත කරගනන්

https://drive.google.com/file/d/0BzG4LMy7GWa6V0hsRmlhTkZrZms/view?usp=sharing

අයදුම් පත සම්පුර්ණ කිරිමේන් පසු එම අයදුම්පතේ පිටපතක් සිසුන් වෙත ලබාදි ඔබ නැණසල මධ්‍යස්ථානයේද පිටපතක් තබාගෙන අයදුම් පත් එවිම අවසන් වන 2017 පෙබරවාරි මස 20 වන දිනෙන් පසු සියළු පිටපත් විශ්ව විද්‍යයාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත යොමුකරන්න.

පරිශිලක අත්පොත භාගත කරගැනිම සදහා පහතින් සඳහන් කර ඇති Link බාවිතා කරන්න.

SINHALA GUIDE BOOK

TAMIL GUIDE BOOK

ENGLISH GUIDE BOOK

වැඩි විස්තර සඳහා පහත දුරකථන අංක මගින් විශ්ව විද්‍යාල කොමීෂන් සභාව අමතන්න

011-2685758 / 011-2678731 / 011-2673056

 

 

Add commentPoorBest 

Value Added Services

COLOMBO: At a time when top-most priority is being attached by the State as well knowledgeable circles to the expansion of IT literacy in this country, it is heartening to learn that a new

0 Comments33837 Views

Events

A rural ‘Nenasala’ operator from Sri Lanka bagged the best tele-centre manager award at the recently concluded Global Telecenter Awards in Spain.

O

0 Comments15915 Views

The ICT Agency of Sri Lanka (ICTA) held the National Nenasala Felicitation Gold Award 2013 - the Nenasala Pranama Swarna Sammana - recently. The aim of the felicitation event was to give d

0 Comments31148 Views
Notices :

Nenasala Search
Contents of this site is licensed under a Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.