විමසීම්
 
English (UK)TamilSriLanka
   

ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය

ලිපිනය : 160/24, කිරිමණ්ඩල මාවත,
කොළඹ 5.
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන : +94 11 236 9100
ෆැක්ස් : +94 11 236 9091
විද්‍යුත් ලිපිනය : info@icta.lk
(*) අවශ්‍යයි
දැන්වීම් :

මධ්‍යස්ථාන සෙවීම